Apie Karol? Did?j? ir jo vardo apdovanojim?

Ši? met? gegu?s 9 dien?, minint Europos dien?, Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo ?teiktas prestiinis Karolio Didiojo vardo apdovanojimas. Sutikite, maiau besidomintiems visuomen?s politiniu gyvenimu tas apdovanojimas, ko gero, beveik nieko nesako, k? jau kalb?ti apie Karol? Did?j?, apie kur? grei?iausiai paskutin? kart? maiau besidomintys gird?jo  mokyklos suole.... 

Id?ja ?steigti tok? apdovanojim? atsirado po Antrojo pasaulinio karo, siekiant vystyti Europos vienyb?s id?j?, d?ti pamatus socialiniam, ekonominiam ir kult?riniam Senojo emyno šali? bendradarbiavimui. Tod?l  neatsitiktinai apdovanojimas nuo 1950-?j? met? yra skiriamas iškiliems politikos (ir ne tik)  pasaulio mon?ms, kurie savo veikla, darbais bei id?jomis prisid?jo puosel?dami europietišk?sias vertybes, d?jo pastangas prie ?vairiapusiško stabilumo išsaugojimo Europoje ir pasaulyje. Apdovanot?j? s?rašas išties solidus - tai anas Mon?, Konradas Adenaueris, Vinstonas ?er?ilis, Fransua Miteranas, Helmutas Kolis, Vaclavas Havelas, Ispanijos karalius Chanas Karlas, Nyderland? karalien? Beatri?? ir eil? kit? garsi? moni?. Apdovanojimas buvo skirtas  netgi Europos Komisijai kaip institucijai, taip pat eurui - Europos S?jungos valiutai, pabr?iant ekonominio bendradarbiavimo vienyb?.

Karolio Didiojo prizas neretai pavadinamas „politikos Oskaru“ yra ?teikiamas istoriniame dabartin?s Vokietijos mieste Achene, kuris kadaise dar ankstyv?j? vidurami? epochoje buvo vienas iš svarbiausi? Frank? valstyb?s valdovo, o v?liau ir imperatoriaus Karolio rezidencij?. Karolis, frank? valdovas, gyven?s VIII - IX a., danai istorik? vadinamas Europos t?vu, kadangi sutelk? emyn? po Vakar? krikš?ionyb?s v?liava. Jo valdymo laikotarpis siejamas su meno, religijos ir kult?ros atsigavimu, moksl? pakilimu (vad. Karoling? renesansas) po Europ? alinusi? „tamsi?j? ami?“, prasid?jusi? lugus Vakar? Romos imperijai dar V amiuje. Karolis buvo vienas iš nedaugelio Europos monarch?, kuriam suteiktas Didiojo vardas. Frank? valstybei tapus imperija ir pasiekus didiausi? klest?jim?, jos valdos ap?m? šiandienin?s Pranc?zijos, Vokietijos, Italijos, Austrijos bei Šveicarijos teritorijas. Karolis r?pinosi valstyb?s reikalais, pertvark? teismus, kariuomen?, sureng? daugiau nei 50 karo ygi?, r?pinosi kult?ra, steig? akademijas, skatino mokslo pl?tr?.

Apdovanojimo iniciatoriai, skyr? j? šiemet m?s? šalies prezidentei, pabr??, kad „ Prezident?s Dalios Grybauskait?s vaidmuo yra išskirtinis, siekiant Europos S?jungos vienyb?s ir ?veikiant sud?tingus ekonominius išbandymus“. Buvo akcentuoti jos rytingi ?sipareigojimai, priimami dr?s?s ir teisingi sprendimai, nestokojant pasitik?jimo savimi. Taip pat nebuvo umiršti šalies vadov?s nuopelnai jai b?nant  Europos Komisijos nare, pabr?iant „ji s?kmingai reformavo ES biudet?, pri?m? sprendimus, kurie pad?jo Bendrijos nariams susitarti sunkiose derybose d?l finansin?s perspektyvos“. Apdovanojimas skirtas ir „u Baltijos krašt? priartinim? prie Europos“.

Prezident? Dalia Grybauskait? atsiimdama jai skirt? apdovanojim? pabr??, kad tai ir vis? Lietuvos moni? nuopelnas.