Vieojo transporto poky?iai Vilniaus mieste

Nuo ši? met? liepos 1 dienos Vilniuje iš esm?s kei?iasi viešojo transporto sistemos tvarka, kurios esm?- viešojo transporto paslaug? lankstumas,visiškas infrastrukt?ros atnaujinimas, siekis sumainti transporto sp?stis mieste.Šios pertvarkos  iniciator? yra Vilniaus miesto savivaldyb? su meru Art?ru Zuoku priešakyje.

Siekiama  atsisakyti  besidubliuojan?i? transporto maršrut?, ? Vilniaus gatves paleisti daugiau taip vadinam? greit?j? autobus?, kurie pakeis iki tol kursavusius mikroautobusus, o elektroninius bilietus bus galima papildyti ne tik spaudos kioskuose,bet ir internetu. Kol kas dar  svarstoma  galimyb? senjorams,sulaukusiems 80 met?,viešuoju transportu naudotis nemokamai.

Ta?iau šie pertvarkymai nesulaukia didesnio pritarimo visuomen?je. Ypa? pasipiktin? yra privat?s ve?jai, kuriems savivaldyb?s umojai visiškai atsisakyti mikroautubus? kelia nema? susir?pinim? d?l tolimesni? šios transporto r?šies verslo pl?tojimo galimybi?.Paskutin?mis iniomis privat?s ve?jai neketina paklusti savivaldyb?s diegiamai reformai ,teigdami, kad ir po liepos 1 dienos mikroautobusai vain?s sostin?s gatv?mis.Kol kas bendro sutarimo šiuo klausimu n?ra. Savivaldyb?s noras gyventojus persodinti iš automobili? ? autobusus yra suprantamas siekiant tuo sumainti transporto sp?stis gatv?se, tik ar  realiai ?gyvendinamas? Ir ar išties paleidus didesn? kiek? autobus? tos sp?stys suma?s?