"Thermo Fisher Scientific" Vilniuje atidar? nauj? tyrim? centr?

JAV medicinin?s ?rangos „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinys (UAB "Fermentas") šiandien atidar? nauj? tyrim? centr?, ? kur? investuota 41 mln. Lt. Anot bendrov?s, naujajame pastate jau veikia ?mon?s Mokslini? tyrim? ir eksperimentin?s pl?tros centras, o gyvyb?s moksl? tyrim? laboratorijose yra sukurtos s?lygos ?darbinti daugiau kaip 60 nauj? tyr?j?.

Iš viso ? nauj? pastat? investuota 41,1 mln. Lt, iš kuri? 7,1 mln. Lt - ES l?šos, skirtos Mokslini? tyrim? ir eksperimentin?s pl?tros centrui.

Naujasis centras tieks molekulin?s, baltym? ir l?steli? biologijos produktus, kurie pad?s patenkinti poreik? Ryt? Europoje ir atvers naujas galimybes paasulio rinkose, deklaruoja „Thermo Fisher Scientific“

Šiuo metu padalinyje Lietuvoje dirba 420 darbuotoj?, Mokslini? tyrim? ir eksperimentin?s pl?tros centre dirbai 88 darbuotojais, o kit?met j? tur?t? b?ti daugiau nei 100.

Alanas Malusas, „Thermo Fisher Scientific“ vyriausiasis viceprezidentas, teigia, kad Lietuvoje kompanija investuoja neatsitiktinai.

„Lietuva mums daug k? pasi?l?. Tai ir inios, ir talentai, ir bendradarbiavimas su universitetais, Vyriausyb?s parama. Visa tai suk?r? aplink? s?kmingai pl?toti versl?. Taip pat mat?me galimyb?, jog investuodami Lietuvoje gal?sime konkuruoti pasauliniame lygmenyje. „Fermentas“ buvo s?kmingai, gerai veikianti bendrov?, ? kuri? mes nor?jome investuoti ir mat?me galimyb? toliau pl?stis“, - p. Malusas.