Verslo Prad×ia Europoje

Gerai parengtas verslo planas - garantija s?kmingam verslui

Daugelyje interneto svetaini?, skirt? verslui, galite rasti nema×ai informacijos apie nuosavo verslo prad×i?, ?vairius naudingus patarimus kaip toki? id?j? paversti realybe, pagaliau, kaip b?t? galima j? išpl?sti ir pan. Šiam tikslui  pasitelkiamos  kit? ×moni? verslo s?km?s istorijos, siekiant padr?sinti arba ?kv?pti jaunim? arba šiaip iniciatyvius pilie?ius imtis verslo, nebijoti galim? išš?ki?, juo labiau, kad šiais laikais galimybi? prad?ti versl? yra ?vairi?, ir tam tikrai nereikia itin dideli? investicij? kaip iki šiol galb?t daugelis mano.

 

 

Pla─Źiau...
"Lindstr÷m" stiprina kilim?li? nuomos verslo pozicijas

Tekstil?s gamini? nuomos paslaugas teikianti bendrov? "Lindström" ?sigijo kilim?li? nuomos versl? iš UAB "Lazdij? but? ?kis". Bir×el? ?vykusio sandorio suma neatskleid×iama. Bendrov? praneš?, kad šis sandoris nenumato personalo pasikeitim? - UAB "Lazdij? but? ?kis" ir toliau teiks komunalines bei nam? administravimo paslaugas šalies nekilnojamo turto valdytojams.

Pla─Źiau...
Did×i?j? ×ali?j? projekt? startas ľ ruden?

Investuotojai ? stambius ×aliosios energetikos projektus pasireng? m?šiui. Išsipirk? sklypus, pasitvirtin? detaliuosius planus laukia signalo, kada bus galima teikti paraiškas dalyvauti aukcionuose ir u×sitikrinti didesn? nei rinkoje elektros supirkimo kain?. Aktyviausi – v?jininkai, kurie per pirmuosius aukcionus grei?iausiai išsems vis? v?jo energetikos pl?trai numatyt? kvot?.

Pla─Źiau...
Laivybos verslo niÜa Neryje

Sostin?s verslas ketina pasi?lyti nauj? laivybos maršrut? Neries upe, o strateginiuose planuose numatyta tirti galimybes vystyti laivyb? Nerimi tarp Kauno ir Jonavos.

Pla─Źiau...
Britai: Lietuvai tr?ksta reklamos

J?s greitai ?veik?te kriz?, buvote rodomi kaip pavyzdys Europai. Turite ger? ir paprast? mokes?i? sistem?, kokybišk?, išsilavinus? ×mogišk?j? kapital?. Tiesiog turite rasti b?d?, kaip papasakoti savo s?km?s istorij? britams, sako Stephenas Greenas, Jungtin?s Karalyst?s (JK) prekybos ir investicij? ministras.

Pla─Źiau...
Pirm? pusmet? lietuviai dar aktyviau ?m?si verslo

Statistikos departamento duomenimis, per pirmus šešis m?nesius ?registruotas 6.241 ?kio subjektas, arba 18,6 Pla─Źiau...

Smulkusis verslas: kai pradedama ne nuo nulio

„Versl? pirkome iš vienos šeimos“, – sant?riai sako p. Bendikien? ir patvirtina, kad šis salonas anks?iau priklaus? Yalin Mey Polujanskas. B?tent ši verslinink? 2008 m. ?k?r? kambod×ietiško masa×o salon?, kuriame dirbo ketvertas meistr? iš jos t?vyn?s – Kambod×os. 

Pla─Źiau...
Őaldytas jogurtas liejasi ? led? rink?

Audra Äil?nait? pasakoja, kad šaldyto jogurto ledain?s id?j? jos sesuo Vilma parsive×? iš Ispanijos, kur veikia didelis šaldyto jogurto tinklas „sno:la“. Merginai sveiki desertai paliko labai ger? ?sp?d? ir vasaros prad×ioje seserys ledain? atidar? Vilniaus senamiestyje.

Pla─Źiau...
Avulis: verslas ľ nei bailiams, nei tinginiams

Jis pastebi, kad nema×a dalis anks?iau buvusi? itin s?kming? versl? šiandien jau neb?ra perspektyv?s ir net stamb?s verslininkai pradeda dairytis nauj? keli? u×sidirbti.

Pla─Źiau...
Atveriamas kelias naujai teisinei verslo formai ľ ma×osioms bendrijoms

Ma×?j? bendrij? teisin? reguliavim? apibr?×iant? ?statym? pos?dyje penktadien? palaik? 84 Seimo nariai, prieš balsavo 1, susilaik? 4 parlamentarai.

Pla─Źiau...
Saul? Üvie?ia, o u×dirba iÜ jos tik sumaniausi

Lietuvoje šiuo metu veikia 41 saul?s j?gain? ir gaminam? elektr? parduoda skirstomiesiems tinklams, ta?iau vos trys iš šio skai?iaus yra atšventusios pirm?j? darbo met? jubiliej?.

Pla─Źiau...
"Selteka" nukonkuravo kin? rank? darb?

Lietuviai su „Karcher“ sukirto rankomis d?l ma×daug 600.000 valdymo plokšteli? per metus tiekimo, kaunie?i? technologijas vokie?iai taikys savo elektroniniuose rankiniuose lang? valytuvuose. Laimonas Kairi?kštis, „Seltekos“ technikos direktorius, komentuoja, kad iki šiol „Karcher“ valytuvams elektronik? gamindavo viena Kinijos bendrov?, ta?iau pigi? kin? darbo j?g? lietuviams nukonkuruoti pavyko sugalvojus rank? darb? maksimaliai pašalinant? ir šitaip gaminius atpiginant? gamybos b?d?.

Pla─Źiau...
Verslo prad×iai Lietuvoje teikiamos lengvatin?s paskolos

Lietuvos kredito unij? teikiamomis lengvatin?mis paskolomis verslo prad×iai iš Verslumo skatinimo fondo jau pasinaudojo 160 pradedan?i?j? verslinink?. Bendra suteikt? verslo paskol? suma 2011 m. gruod×io 31 d. siek? arti 10 mln. lit?. Galimybe gauti INVEGA garantij? ir ?gyti teis? ? 50 proc. paskolos pal?kan? kompensacij? pasinaudojo 71 proc. paskolas gavusi? verslinink?.

Pla─Źiau...