Lietuvos nekilnojamojo turto rinka traukia investuotojus priimtina rizika ir patrauklia investicij? gr?×a

Analitik? ?×valgos atskleid×ia, kad investuotojai, pajut? ekonomikos bei nekilnojamojo turto sektoriaus atsigavim?, rinksis b?tent Baltijos šalis, nes Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkos jau paj?gios u×tikrinti nedidel? rizik? ir santykinai patraukli? investicij? ? nekilnojamojo turto rink? gr?×?. „Jau?iamas atsigavimas Baltijos šali? rinkose leid×ia sukurti patraukli? terp? u×sienie?iams investuoti Baltijos šalyse su santykinai nedidele rizika ir efektyvia investicij? gr?×a“, -komentavo „Newsec/Re&Solution“ tyrim? ir analiz?s departamento vadovas Mindaugas Kulbokas.

Finans? ir nekilnojamojo turto konsultacij? bendrov?s „Newsec“ analitikai paklausiausius ir perspektyviausius segmentus investicijoms Baltijos šalyse ?vardijo prekybos, biur? bei logistikos projektus. Teigiama, kad jie geriausiai patenkins prisiimamos rizikos laipsn? bei u×tikrins investuotoj? pageidaujam? investicij? gr?×?. Skelbiama, kad Baltijos šali? sostin?se, ypa? Vilniuje ir Taline, šiuo metu nekilnojamojo turto rinka pasi×ymi ribota biuro patalp? pasi?la, o pastaruoju metu išaugusi paklausa sukuria did?jan?ias galimybes s?kmingai ši? nekilnojamo turto sektori? pl?trai. Prekybini? bei logistikos patalp? rinka jau nuo 2010 met? vidurio pasi×ymi stabiliu augimu, o tvari augimo perespektyva ?ia numatoma ir ateityje. Tod?l „Newsec Property Outlook Spring 2012“ analitik? ?×valgose pagrind×iama, jog vis? ši? min?t? sektori? kapital? išreiškiantis indeksas yra augantis. Stabilus kapitalo prieaugis prognozuojamas iki 2014 met?.

„Iš ties?, biur?, logistikos bei prekybos nekilnojamojo turto sektoriai visose trijose Baltijos šalyse pl?sis priklausomai nuo kiekvienos šalies specifikos, tod?l investuotojai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje gali s?kmingai diversifikuoti savo investicijas bei tik?tis teigiam? gr?×os rezultat?“, - patvirtino „Newsec/Re&Solution“ tyrim? ir analiz?s departamento vadovas Mindaugas Kulbokas. Pasak M.Kulboko, nepaisant itin teigiamo Baltijos šali? regiono vertinimo investicij? prasme, svarbu neu×miršti, kad investuotojams b?tina selektyviai rinktis objektus bei diferencijuoti portfel?, tai leis u×tikrinti maksimal? investicj? atsiperkamum? nekilnojamo turto rinkoje. Remiantis min?tos publikacijos analitik? ?×valgomis, Šiaur?s ir Baltijos šali? rinkos, lyginant su kitomis Europos šalimis, artimiausiu metu pasi×ym?s prastesniu kredit? prieinamumu, didel?mis bank? pal?kan? mar×omis, ta?iau vis tik šis poveikis bus nuosaikesnis ir tik?tina, jog nekilnojamojo turto rinka b?tent Baltijos bei Skandinavijos regioni? šalyse vis labiau dominuos ir pritrauks santykinai daug investicij?, lyginant su kitomis Europos šalimis. „Remiantis prognoz?mis, abiej? region? rinkos, nors ir besiskirian?ios investuotoj? vertinamu rizikos laipsniu ir investicij? gr?×a, iš ties? pritrauks dar daugiau investuotoj? “, - teigia „Newsec“ vyriausiasis ekonomistas Arvidas Lindqvistas (Arvid Lindqvist).