Gyvenimas ir Karjera

Vieojo transporto poky?iai Vilniaus mieste

Nuo ši? met? liepos 1 dienos Vilniuje iš esm?s kei?iasi viešojo transporto sistemos tvarka, kurios esm?- viešojo transporto paslaug? lankstumas,visiškas infrastrukt?ros atnaujinimas, siekis sumainti transporto sp?stis mieste.Šios pertvarkos  iniciator? yra Vilniaus miesto savivaldyb? su meru Art?ru Zuoku priešakyje.

Plačiau...
Apie propagand?

odis kildinamas iš lotyn? kalbos odio „ propago“ – „skleidiu“. Propaganda – tam tikra  bendravimo forma, kurios tikslas, pateikiant subjektyvius ir šališkus  argumentus, daryti ?tak? visuomen?s  poi?riui arba pozicijai. Propaganda paprastai s?moningai  yra kartojama ir paskleidiama ?vairiomis formomis, siekiant sukurti norim? moni? poi?r? ? vien? ar kit? klausim?, diskurs? arba problem?.

Plačiau...
Apie Karol? Did?j? ir jo vardo apdovanojim?

Ši? met? gegu?s 9 dien?, minint Europos dien?, Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo ?teiktas prestiinis Karolio Didiojo vardo apdovanojimas. Sutikite, maiau besidomintiems visuomen?s politiniu gyvenimu tas apdovanojimas, ko gero, beveik nieko nesako, k? jau kalb?ti apie Karol? Did?j?, apie kur? grei?iausiai paskutin? kart? maiau besidomintys gird?jo  mokyklos suole.... 

Plačiau...
Apie pensij? atsiradim? ir pensij? fondus

Lietuvoje gana danai netyla kalbos apie socialinio draudimo sistemos problemas, “Sodros” , kaip institucijos veiksnum?, pasirinkt? priva?i? pensij? kaupimo fond? perspektyvas. Kalbos kol kas atrodo ni?rios ir b?sim? pensinink? nediugina d?l prast?jan?ios šalyje demografin?s pad?ties, didelio masto darbingo amiaus moni?, ypa? jaunimo , emigracijos. Ar sugeb?s valstyb? rasti l?š? mok?ti utarnautas pensijas b?simiems pensininkams teb?ra kankinantis klausimas, kurio atsakym? gaubia migla ir neinia.

Plačiau...
Intelektualai tautos s?in?. Ar visada?

Danai manoma, kad ?vair?s rašytojai, mokslininkai, menininkai, kuriuos didesne dalimi gal?tume vadinti intelektualais yra kiekvienos tautos pasididiavimas, visuomen?s s?in? ir garb?. Deja, ne visados šiems mon?ms tekdavo tokie apib?dinimai, veikiau didieji intelektualai, prieštaraudami savo statusui, gana danai tapdavo ned?kingai susiklos?iusi? aplinkybi? aukomis, j? balsas ne visados dr?siai skamb?davo lemiamais l?i? laikotarpiais.

Plačiau...
Vilnius tolerancijos pavyzdys vakar ir iandien

Apie Vilni? kaip istorin? Lietuvos sostin?, daugiakult?rin? miest? ir centr? yra nemaai parašyta- pradedant padavimais ir baigiant rimtais moksliniais tyrin?jimais. Š?kart nor?t?si pavelgti ? taip mums lietuviams ir gyvenantiems Lietuvoje kitatau?iams brang? miest? per tolerancijos prizm?, kiek tas reiškinys buvo ir yra svarbus praeities laik? ir n?dienos visuomenei, kiek tolerancija ?takojo miesto ?kio pl?tr?, ar išties verta miest? sutapatinti su odiu, kuris mums visiems, ko gero, yra skirtingai suvokiamas ….

Plačiau...
Keturi usienio investuotojai Lietuvai ada 113 mln. Lt

Vokietijos bendrov?s "Bio-chem Cleantec" biologini? valymo produkt? gamykla Lietuvoje, norveg? elektronin?s ?rangos gamintojos "Kitron" pl?tra Kaune, nauja "Intersurgical" medicinos ?rangos gamykla Alytuje. Apie tokius naujus usienio investuotoj? projektus Lietuvoje pirmadien? praneš? Rimantas ylius, ?kio ministras

Plačiau...
Vyriausyb? nutar? nedidinti tarnautoj? ir pareig?n? alg?

Anot premjero Andriaus Kubiliaus, kol Lietuva pagal numatytus tikslus nesumains biudeto deficito, alg? k?limo tik?tis neverta, rašo alfa.lt.

Plačiau...
iuolaikinis menas nuo Niujorko iki Indijos

Pasak Dianos Stomien?s, „ArtVilnius'12“ vadov?s, mug? rengian?ios Lietuvos meno galerinink? asociacijos prezident?s, pagrindinis VEKS programos tikslas buvo sukurti nauj? t?stini? projekt?. Vienas iš toki? yra mug? „ArtVilnius“, deja, d?l l?š? stygiaus 2010 m. ne?vykusi. 

Plačiau...
Prasideda per 30 mln. Lt kainuosianti sostin?s Geleinio Vilko gatv?s rekonstrukcija

Sostin?s savivaldyb?s skelbt? konkurs? laim?jusios bendrov?s sutvarkys madaug 1,1 km ilgio gatv?s atkarp?, esan?i? tarp A.Goštauto ir Pietario gatvi?, bei pastatys estakad?, sujungsian?i? Geleinio Vilko gatv? su biur? bei administracini? patalp? kompleks? zona, vadinamuoju "Verslo trikampiu".

Plačiau...
Prezident?: NATO susitikime pasiekti visi Lietuvos tikslai

Susitikime nutarta neterminuotam laikui prat?sti NATO oro policijos misij?, utikrintos kolektyvin?s gynybos garantijos (kaip numato 5 Vašingtono sutarties straipsnis), patvirtintos priemon?s gynybos planams ?gyvendinti, nuspr?sta, kad priešraketin? gynyba nebus dalijama ? sektorius ir NATO šalis gins visavert?, efektyvi ir savarankiška NATO PRG sistema.

Plačiau...
Per maai udirbate? Galite pakeisti situacij?

Kaip manote, kod?l j?s? udarbis maas? Ar vadovyb? ino apie j?s? pasiekimus ir inias? Ar j?s usitarnavote tokios maos algos?
Jei ne, jums b?tina informuoti vadovyb?, kad j?s? alga neatitinka j?s? kompetencijos, ir paaiškinti kod?l. Tai j?s? uduotis.

Plačiau...
Lietuvos nekilnojamojo turto rinka traukia investuotojus priimtina rizika ir patrauklia investicij? gr?a

Analitik? ?valgos atskleidia, kad investuotojai, pajut? ekonomikos bei nekilnojamojo turto sektoriaus atsigavim?, rinksis b?tent Baltijos šalis, nes Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkos jau paj?gios utikrinti nedidel? rizik? ir santykinai patraukli? investicij? ? nekilnojamojo turto rink? gr??. „Jau?iamas atsigavimas Baltijos šali? rinkose leidia sukurti patraukli? terp? usienie?iams investuoti Baltijos šalyse su santykinai nedidele rizika ir efektyvia investicij? gr?a“, -komentavo „Newsec/Re&Solution“ tyrim? ir analiz?s departamento vadovas Mindaugas Kulbokas.

Plačiau...