Gerai parengtas verslo planas - garantija s?kmingam verslui
Gerai parengtas verslo planas - garantija s?kmingam verslui

Daugelyje interneto svetaini?, skirt? verslui, galite rasti nemaai informacijos apie nuosavo verslo pradi?, ?vairius naudingus patarimus kaip toki? id?j? paversti realybe, pagaliau, kaip b?t? galima j? išpl?sti ir pan. Šiam tikslui  pasitelkiamos  kit? moni? verslo s?km?s istorijos, siekiant padr?sinti arba ?kv?pti jaunim? arba šiaip iniciatyvius pilie?ius imtis verslo, nebijoti galim? išš?ki?, juo labiau, kad šiais laikais galimybi? prad?ti versl? yra ?vairi?, ir tam tikrai nereikia itin dideli? investicij? kaip iki šiol galb?t daugelis mano.

 

 

Plačiau...
Perveimo ?moni? verslo pl?tros iandienin?s tendencijos
Perveimo ?moni? verslo pl?tros iandienin?s tendencijos

Lietuvai atgavus nepriklausomyb? spar?iai prad?ta pertvarkyti šalies transporto ?kio sistem?, ?vairiais b?dais skatinti atsiradusi? nauj? ve?j? veikl?, tuo pa?iu buvo skatinama logistikos verslo pl?tra. Per daugiau nei dvidešimtmet? šalyje ?sisteig? nemaai krovinius vean?i? ?moni?,kurios intensyviai vyst? ir tarptautinius perveimus.

Plačiau...
Apie verslo finansavimo altinius Lietuvoje
Apie verslo finansavimo altinius Lietuvoje

Bene danas verslininkas vystydamas nuosav? versl? susiduria su netik?tais sunkumais, rizikomis arba tiesiog atsiradusiomis problemomis. Visi šie reiškiniai n?ra maloniai nuteikiantys, ta?iau kiekviena padiktuota negatyvi gyvenimo situacija suteikia galimyb? rasti galim? išei?i?. 

Plačiau...
Tarptautin? konferencija Euras Lietuvoje
Tarptautin? konferencija Euras Lietuvoje

Ši? met? rugs?jo m?nes? Vilniuje vyko tarptautin? konferencija, pavadinta „Euras Lietuvoje“ . Jos tikslas – ?vertinti istorin? Lietuvos ingsn? euro link. 

Plačiau...
Lietuvos skola virija tre?dal? BVP
Lietuvos skola virija tre?dal? BVP

Finans? ministerijos duomenimis, centrin?s valdios sektoriaus skola rugs?jo m?nesio pabaigoje sudar? 43 mlrd. 445,6 mln. lit? arba 36,4 proc. prognozuojamo 2013 met? BVP (119 mlrd. 303 mln. lit?).


Plačiau...
Paskelbti geriausiai Lietuvoje per 20 met? pasirod? JAV investuotojai
Paskelbti geriausiai Lietuvoje per 20 met? pasirod? JAV investuotojai

Minint Amerikos prekybos r?m? 20 met? veiklos Lietuvoje jubiliej? apdovanoti geriausi bei s?kmingiausi Jungtini? Valstij? investuotojai bei asmenys, labiausiai prisid?j? prie Lietuvos-Amerikos verslo santyki? vystymo.

Plačiau...
TVF: reikia didinti mokes?ius
TVF: reikia didinti mokes?ius

Lietuva s?kmingai ?veik? ekonomikos sunkmet? ir toliau auga „sveiku tempu“, biudeto deficito rodiklis yra geras, ta?iau Lietuvai reikia tvarkytis valstyb?s finansus ne tik mainant išlaidas, bet ir didinant mokes?ius, mano Tarptautinis valiutos fondas (TVF).

Plačiau...
Vieojo transporto poky?iai Vilniaus mieste
Vieojo transporto poky?iai Vilniaus mieste

Nuo ši? met? liepos 1 dienos Vilniuje iš esm?s kei?iasi viešojo transporto sistemos tvarka, kurios esm?- viešojo transporto paslaug? lankstumas,visiškas infrastrukt?ros atnaujinimas, siekis sumainti transporto sp?stis mieste.Šios pertvarkos  iniciator? yra Vilniaus miesto savivaldyb? su meru Art?ru Zuoku priešakyje.

Plačiau...
Lietuva pradeda pirmininkavim? Europos S?jungoje
Lietuva pradeda pirmininkavim? Europos S?jungoje

2013 m. liepos 1 d.  Lietuva pradeda pusmet? truksiant? pirmininkavim? Europos S?jungos Tarybai. Tai bus  didiausias išbandymas valstybei nuo to laiko, kai ji prieš devynerius metus ?stojo ? ši? bendrij?. M?s? šalis jau ?rod? galinti surengti aukšto lygio oficialius pri?mimus, prisiminkime prieš kur? laik? Vilniuje vykus? NATO Virš?ni? susitikim?. Paskai?iuota, kad pirmininkavimas Lietuvai kainuos daugiau nei 200 mln. lit?. Geb?jimas vadovauti, derinti bendrijos nari? interesus ?vairiais klausimais, priimti reikiamus ir naudingus visai Europos S?jungai  sprendimus - tokie išš?kiai laukia Lietuvos ateinant? pusmet?,kuri pirmininkavim? perima iš Airijos.

Plačiau...
Apie propagand?
Apie propagand?

odis kildinamas iš lotyn? kalbos odio „ propago“ – „skleidiu“. Propaganda – tam tikra  bendravimo forma, kurios tikslas, pateikiant subjektyvius ir šališkus  argumentus, daryti ?tak? visuomen?s  poi?riui arba pozicijai. Propaganda paprastai s?moningai  yra kartojama ir paskleidiama ?vairiomis formomis, siekiant sukurti norim? moni? poi?r? ? vien? ar kit? klausim?, diskurs? arba problem?.

Plačiau...
Apie Karol? Did?j? ir jo vardo apdovanojim?
Apie Karol? Did?j? ir jo vardo apdovanojim?

Ši? met? gegu?s 9 dien?, minint Europos dien?, Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo ?teiktas prestiinis Karolio Didiojo vardo apdovanojimas. Sutikite, maiau besidomintiems visuomen?s politiniu gyvenimu tas apdovanojimas, ko gero, beveik nieko nesako, k? jau kalb?ti apie Karol? Did?j?, apie kur? grei?iausiai paskutin? kart? maiau besidomintys gird?jo  mokyklos suole.... 

Plačiau...
Laisv?s nuo mokes?i? diena
Laisv?s nuo mokes?i? diena

Laisv?s nuo mokes?i? diena – tai simbolin? diena, kai mokes?i? mok?tojas nustoja dirbti mokes?iams ir pradeda dirbti sau bei savo šeimai. Tai santykin?s mokes?i? naštos rodiklis, atskleidiantis, koki? mogaus sukuriamos vert?s dal? pasiima valdia ir perskirsto per nacionalin? šalies biudet? ir nebiudetinius fondus.

Plačiau...
Apie pensij? atsiradim? ir pensij? fondus
Apie pensij? atsiradim? ir pensij? fondus

Lietuvoje gana danai netyla kalbos apie socialinio draudimo sistemos problemas, “Sodros” , kaip institucijos veiksnum?, pasirinkt? priva?i? pensij? kaupimo fond? perspektyvas. Kalbos kol kas atrodo ni?rios ir b?sim? pensinink? nediugina d?l prast?jan?ios šalyje demografin?s pad?ties, didelio masto darbingo amiaus moni?, ypa? jaunimo , emigracijos. Ar sugeb?s valstyb? rasti l?š? mok?ti utarnautas pensijas b?simiems pensininkams teb?ra kankinantis klausimas, kurio atsakym? gaubia migla ir neinia.

Plačiau...
Intelektualai tautos s?in?. Ar visada?
Intelektualai tautos s?in?. Ar visada?

Danai manoma, kad ?vair?s rašytojai, mokslininkai, menininkai, kuriuos didesne dalimi gal?tume vadinti intelektualais yra kiekvienos tautos pasididiavimas, visuomen?s s?in? ir garb?. Deja, ne visados šiems mon?ms tekdavo tokie apib?dinimai, veikiau didieji intelektualai, prieštaraudami savo statusui, gana danai tapdavo ned?kingai susiklos?iusi? aplinkybi? aukomis, j? balsas ne visados dr?siai skamb?davo lemiamais l?i? laikotarpiais.

Plačiau...
Moksliniams tyrimams ir pl?trai ileista beveik 1 mlrd. Lt
Moksliniams tyrimams ir pl?trai ileista beveik 1 mlrd. Lt

Mokslini? tyrim? ir eksperimentin?s pl?tros (MTEP) darbams pernai buvo skirta 974,3 mln. Lt, t. y. 28,5% daugiau nei upernai, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Šios Išlaidos sudar? 0,92% bendrojo vidaus produkto (BVP). 2010 m. atitinkamas rodiklis siek? 0,80% BVP

Plačiau...
"Thermo Fisher Scientific" Vilniuje atidar? nauj? tyrim? centr?

JAV medicinin?s ?rangos „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinys (UAB "Fermentas") šiandien atidar? nauj? tyrim? centr?, ? kur? investuota 41 mln. Lt. Anot bendrov?s, naujajame pastate jau veikia ?mon?s Mokslini? tyrim? ir eksperimentin?s pl?tros centras, o gyvyb?s moksl? tyrim? laboratorijose yra sukurtos s?lygos ?darbinti daugiau kaip 60 nauj? tyr?j?.

Plačiau...
Mokslo kelias ? versl?
Mokslo kelias ? versl?

Mokslininkams sunkiausia b?ti verslininkais – atvirai sako biotechnologij? bendrov?s „Profarma“ ?k?r?jai. Ta?iau nepaisydama vis? sunkum?, ši bendrov? engia pirmyn ir tikisi bendradarbiauti su didiosiomis farmacijos ?mon?mis. Keturi? mokslinink? ?kurt? „Profarm?“ grei?iausiai b?t? galima pavadinti naujausiu Biotechnologijos instituto pumpuru. 

Plačiau...
Somelj? lauke nebe vienas karys
Somelj? lauke nebe vienas karys

Kai ši? met? „Vyno dien?“ parodoje dar dviem profesionalams buvo teikiami sertifikuot? somelj? diplomai, dingtel?jo, kad ant dviej? rank? vis tiek liko piršt? Lietuvos somelj? mokyklos (LSM) diplomus turintiems asmenims suskai?iuoti. Gerokai v?liau, kalbantis su Jurga Karinauskaite, vilniškio „Vyno klubo“ Degustacij? ir mokym? padalinio vadove, Somelj? mokyklos direktore, ji tarstel?jo: Lietuvos profesij? klasifikatoriuje somelj? profesijos išvis n?ra. Bet yra brokeris, radiologas ir net ukalb?tojas.

Plačiau...
Ar Lietuvoje yra vietos senukams?
Ar Lietuvoje yra vietos senukams?

Nereikia n? aiškinti, kad lavinti pagyvenusius mones – ne tas pats, kas d?styti 20-me?iams studentams. Skiriasi ne tik j? poi?ris ? mokslus, bet ir inios, pasirengimas, pagaliau – poreikiai. Ta?iau dr. Zita ebrauskien?, Medardo ?oboto tre?iojo amiaus universiteto rektor?, tikina, kad taip tik ?domiau, o per paskaitas daug pasisemia ir klausytojai, ir d?stytojai.

Plačiau...
Lietuvos ?mon?s prad?jo diegti specializuot? student? praktikos organizavimo sistem?
Lietuvos ?mon?s prad?jo diegti specializuot? student? praktikos organizavimo sistem?

Pagrindin? „Geros praktikos“ sistemos dalis – specializuotas praktikos paieškos ir jos proces? organizavimo portalas. ?mon?s per sistem? gali ne tik skelbti apie turimas praktikos vietas, bet ir organizuoti vis? praktikos proces? pagal iš anksto paruoštus tipinius praktikos planus, metodinius patarimus. Praktikas organizuojan?ios ?mon?s taip pat gali nemokamai naudotis praktikos planavimo, tvarkaraš?io sudarymo, ataskait? teikimo funkcijomis.

Plačiau...
"1-2-3" degalin?s virsta "Statoil 1-2-3"

Antr? pagal dyd? degalini? tinkl? Lietuvoje turinti UAB "Lietuva Statoil" atnaujino savo automatines "1-2-3" degalines ? "Statoil 1-2-3", padidino j? skai?i? ir tikisi pl?sti kainai jautresni? klient? rat?

Plačiau...
Buvusi ve?ja ir prekeiv? metalu imasi gaminti mineralin? vanden?
Buvusi ve?ja ir prekeiv? metalu imasi gaminti mineralin? vanden?

Tirštai pripildytoje mineralinio vandens rinkoje bandys ?siterpti dar vienas aid?jas – prieš kelias savaites Vilniuje prad?ta prekiauti nat?raliu mineraliniu vandeniu „Vaiva“. Rinkos senbuviai lengvo gyvenimo naujokui neprognozuoja.

Plačiau...
"Akropolis group" kavos rinkai pila stipresn? konkurencij?

Sostin?je ši? savait? duris turi atverti ketvirta „Caif cafe“ greito aptarnavimo kavin?. „Akropolis group“ priklausan?ios bendrov?s „Delano“ valdomas tinklas jau planuoja tolesn? pl?tr?, o kit?met ada kurtis ir Latvijoje. Konkurentai paymi, kad vertinti nauj? tinkl? kol kas sunku.

Plačiau...
"Vilniaus degtin?" pardavin?s elektr?

Alkoholini? g?rim? gamybos ir pardavimo AB "Vilniaus degtin?" priklausan?ioje Obeli? spirito varykloje prad?jo veikti bioduj? j?gain?. Keturis penktadalius daugiausia iš gamybos atliek? pagamintos elektros ?mon? ketina parduoti.

Plačiau...
"Lukoil" b?ga nuo bank? mokes?i?

Degalini? tinkl? valdanti UAB „Lukoil Baltija" sostin?je atidar? degalin?, kurioje atsiskaityti galima tik grynaisiais ir ?mon?ms išduotomis kuro kortel?mis. Nuolaid? bei banko mok?jimo kortel?s nebus aptarnaujamos, o klientai bus viliojami 15 ct/l pigesniais degalais. Bendrov? šiandien paskelb?, kad tai pirmoji Lietuvoje „Cash & Drive“ (liet. „Mok?k grynaisiais ir vaiuok“) sistemos principu veikianti degalin?.

Plačiau...
"Plastos" kryptis tapti technologij? eksportuotoja

AB „Plasta“ br?ia ambicingus pl?tros planus – per septynerius metus sukurti bent keturias naujas gamybos bendroves Rusijoje ir Europos šalyse, Vilniaus gamykloje išpl?sti polietileno atliek? perdirbimo apimt?, tapti aliavos bei technologij? eksportuotoja ir viena solidiausi? šalyje metalo apdirbimo ?mone.

Plačiau...
"Kuwait Petroleum" atidar? pirm?j? degalin? Lietuvoje

Kuveito valstybin? naftos bendrov? atidar? pirm?j? degalin? Lietuvoje. Ji ?kurta Marijampol?je, netoli magistralinio kelio tarp Kauno ir Suvalk?. Bendrov? skelbia utikrinusi dyzelino tiekim? svarbiame kelyje netoli Lenkijos sienos, praneša naujien? agent?ra KUNA.

Plačiau...
"Lukoil" gaudys naud? savitarnos kasomis

Didiausi? degalini? tinkl? Lietuvoje valdanti UAB "Lukoil Baltija" iki met? pabaigos visose degalin?se ?diegs savitarnos kasas. Tai bendrovei leis optimizuoti degalini? valdymo s?naudas bei patenkinti klient?, kurie udarius dal? degalini? naktimis negal?jo ?sipilti degal?, poreikius.Šiandien bendrov? paskelb?, kad savitarnos kasos ?rengtos 4 degalin?se Vilniuje, ta?iau iki met? pabaigos jos tur?t? atsirasti visose tinklo degalin?se.

Plačiau...
G?rim? iparduotuv?se pirkti motyvuoja ir vartotoj? smalsumas
G?rim? iparduotuv?se pirkti motyvuoja ir vartotoj? smalsumas

Specializuotos alkoholio parduotuv?s Lietuvoje uima tik apie 3% mamenin?s alkoholio rinkos. Prognozuojama, kad ši rinka tur?t? did?ti, nes suma?jus vartotoj? perkamajai galiai stengiamasi rinktis atsakingiau ir pinigus skirti patrauklesnei prekei. Vis d?lto kaina vaidina irgi ne antraeil? vaidmen? – tai rodo g?rim? išparduotuv?s, kuri? kaskart randasi vis nauj?.

Plačiau...
"Litgrid" ? elektros perdavimo tinklo pl?tr? per 10 met? ketina investuoti 2,8 mlrd. Lt

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operator? AB "Litgrid" ? šalies elektros perdavimo tinklo pl?tr? per 10 met? ketina investuoti 2,802 mlrd. Lt.

Plačiau...
Elektrinius dvira?ius gaminsiantis
Elektrinius dvira?ius gaminsiantis "Baltik vairas" apyvart? ketina iauginti tre?daliu

Šiuo metu ?mon?je Lietuvoje per metus pagaminama per 300.000 dvira?i?, o perk?lus gamyb? - perveus ?rang? ir ?diegus gamybos standartus, prisid?s 25.000 elektrini? dvira?i? gamyba, praneš? "Baltik vairas".

Plačiau...
Kinai nauj?
Kinai nauj? "ilko keli?" mato driekiantis per Lietuv?

Kinija yra ne vien nebrangios produkcijos tiek?ja – augimui skatinti pasitelkt? eksport? Kinijoje kei?ia kokybišk? preki?, paslaug? ir technologij? importas. Skai?iuojama, kad pra?jusiais metais prekybos tarp Kinijos ir Lietuvos apyvarta pasiek? 1,4 mlrd. JAV doleri?.

Plačiau...
Lietuvos ?mon?s didina eksport? ? l??iau augan?i? Kinij?
Lietuvos ?mon?s didina eksport? ? l??iau augan?i? Kinij?

Kinijoje l??iau augant importui, indikuojan?iam bendr? antros didiausios pasaulio ekonomikos ?kio sul?t?jim?, Lietuvos verslas gegu? kiek padidino eksport? ? ši? šal?, kuri lieka viena iš maiausi?j? usienio prekybos rink?.

Plačiau...
Seimas nutar? atsisakyti popierini?
Seimas nutar? atsisakyti popierini?

Nuo kovo 1 d. teis?s aktai ?sigalios juos paskelbus internete, šiuo metu Registr? centro prii?rimame nemokamame Teis?s akt? registre, kurio tvarkymas perduodamas Seimo kanceliarijai, "Valstyb?s ini?" leidyklos valdytojai

Plačiau...
"Apranga" pasiek? apyvartos rekord?

Drabui? prekybos ?moni? grup?s „Apranga“ apyvarta šiemet saus?-rugpj?t? sudar? 326,4 mln. Lt - 25,4% daugiau nei 2011 met? atitinkamu laikotarpiu.Apyvarta vien rugpj??io m?nes? sudar? 55,2 mln. Lt ir buvo 26,3% didesn? nei 2011 m. rugpj?t?, per „Nasdaq OMX Vilniaus“ bir? praneš? ?mon?. Tai – rekordin? m?nesio apyvarta „Aprangos“ grup?s istorijoje. Ankstesnis apyvartos rekordas ufiksuotas 2008 m. rugpj??io m?nes? (51,3 mln. Lt), teigia bendrov?.

Plačiau...
alies pramon? v?l skai?iuoja prieaug?
alies pramon? v?l skai?iuoja prieaug?

Visa Lietuvos pramon?s produkcija liep? sudar? 5,769 mlrd. Lt ir, palyginti su bireliu, ?gtel?jo 0,1% palyginamosiomis kainomis. Pašalinus sezono ?tak?, m?nesio augimas siekia 4,4%. Statistikos departamentas praneša, kad liep?, palyginti su bireliu, labiausiai padid?jo naftos produkt? gamybos (36%), pagrindini? vaist? pramon?s gamini? ir farmacini? preparat? gamybos (17,7%), kit? nemetalo mineralini? produkt? gamybos (5,7%), maisto produkt? gamybos (5,4%), elektros ?rangos gamybos (2,2%) ?moni? produkcija.

Plačiau...
Lietuvik? preki? eksportas augo spar?iau nei bendras eksportas
Lietuvik? preki? eksportas augo spar?iau nei bendras eksportas

Baland? ir gegu? "Orlen Lietuvos" rodikli? ?sp?dingai kilstel?tas, o v?liau sumaintas Lietuvos eksportas birel? ?gtel?jo - Maeiki? naftos gamykla gr?o ? v?es, o kiti eksportuotojai augim? dar paspartino. Birel? metinis eksporto augimas siek? 5,2%, preliminarius duomenis paskelb? statistikai. U gegu? buvo skelbtas vis? m?nes? trukusio "Orlen Lietuvos" nulemtas 13,5% metinis eksporto suma?jimas, kai baland? d?l remonto, ?vykusio pernai, buvo fiksuotas 21,7% augimas.

Plačiau...
"Litagra" iemet skai?iavo didesn? udarb?

em?s ?kio sektoriaus ?moni? grup? „Litagra“ praneš? ?gyvendinusi "strukt?rinius ir vadybinius pakeitimus" ir pirm?j? ši? met? pusmet? peln? prieš pal?kanas, mokes?ius, nusid?v?jim? bei amortizacij? (EBITDA), palyginti su tuo pa?iu metu pernai, padidinusi 25%.

Plačiau...
"Snaig?" nuostolius pakeit? pelnu

Vokietijoje ir Ryt? rinkose pardavimus auginusi AB „Snaig?“ per antr?j? ši? met? ketvirt? udirbo 1,59 mln. konsoliduoto neaudituoto grynojo pelno, palyginti su 31.371 Lt nuostoliais tuo pa?iu metu pernai. Pardavimai tuo metu augo 33,8%, iki 43,4 mln. Lt, per "Nasdaq OMX" Vilniaus bir? praneš? "Snaig?".

Plačiau...
"Norfos" apyvart? augino pertvarkos, naujos parduotuv?s ir asortimento poky?iai

Mamenin?s prekybos tinklo „Norfa“ operator?s “Norfos mamenos” pusme?io apyvarta siek? 780,512 mln. Lt (su PVM) - beveik 5,3% daugiau nei pernai sausio-birelio m?nesiais."Norfos" apyvarta be prid?tin?s vert?s mokes?io (PVM) palyginamuoju laikotarpiu ?gtel?jo apie 5,3% , iki 646,221 mln. Lt, praneš? bendrov?.

Plačiau...
"Swedbank" bankomatai priims ir 10 Lt kupi?ras, vienas - eurus

Po gegu?s ir birelio m?nesiais atlikt? bandym? didioji dalis "Swedbank" bankomat? šiuo metu priima ir smulkiausias - 10 Lt nominalo - kupi?ras, praneš? bankas.Ši? banknot? skai?ius apyvartoje nuolat auga, jie yra vieni iš aktyviausiai naudojam? rinkoje ir bandymo laikotarpiu sudar? 6% vis? bankomatams atiduot? banknot?, nurodo "Swedbank".

Plačiau...
DNB pusme?io pelnas padid?jo 53%
DNB pusme?io pelnas padid?jo 53%

Sumain?s atid?jinius blogos paskoloms, AB DNB bankas šiemet pirm? pusmet? udirbo 55,3 mln. Lt grynojo pelno, arba 53% daugiau nei pernai tuo pat metu, rodo preliminar?s duomenys. Palyginti su antruoju ketvir?iu, udirbta beveik 55% daugiau.

Plačiau...
Naujas didiausi? Lietuvos bendrovi? s?raas
Naujas didiausi? Lietuvos bendrovi? s?raas

Atsilaisvinusias statybinink? vietas u?m? energetikos, automobili? prekybos ir transporto bendrov?s, rodo „Verslo ini?“ sudarytas 1.000 didiausi? Lietuvos bendrovi? s?rašas. 2011-?j? met? TOP 1000, paskelbtame V urnale „Verslo klas?“, s?raše tokio bendrovi? jud?jimo, koks buvo prieš metus, n?ra. Eiliškum? drumst?s energetikos sektorius nusistov?jo.

Plačiau...
Baltijos ali? birose atsargus augimas
Baltijos ali? birose atsargus augimas

Vakar? Europos ir Baltijos šali? akcij? indeksai antradien? kilo, nors apyvarta išliko menka. D?l ? prekyb? paleist? „Klaip?dos naftos“ naujos emisijos akcij? prekybos pagyv?jimo ar didesni? kainos poky?i? nesulauksime, sako analitikai.

Plačiau...
Valstyb?s ?mon?s didino
Valstyb?s ?mon?s didino "popierin?" peln?

Savo ruotu d?l "Snoro" bankroto ?takos patirtas bendras 19,5 mln. Lt nuostolis, kai upernai šioje eilut?je buvo 11,7 mln. Lt pelnas.

Plačiau...
Seimas apsisprend? d?l PVM lengvat? spaudai ir transportui
Seimas apsisprend? d?l PVM lengvat? spaudai ir transportui

Kartu ?statyme ?tvirtintos ir kelios kitos lengvatos - 9% PVM tarifas ne?gali?j? technin?s pagalbos priemon?ms ir j? remontui, 9% PVM tarifas spaudai ir keleivinio transporto paslaugoms.

Plačiau...
Vilniaus bira 13-ta pasaulyje pagal iemetin? rezultat?
Vilniaus bira 13-ta pasaulyje pagal iemetin? rezultat?

Iš Baltijos šali? akcij? bir? pagal šiemetinius rezultatus pirmauja Talino bira, o pras?iausius rezultatus rodo Rygos bira.

Plačiau...
Lietuvos patuose usienio turistai gal?s susigr?inti mokes?ius
Lietuvos patuose usienio turistai gal?s susigr?inti mokes?ius

Nuo šiol ? Lietuv? atvykstantys ne Europos S?jungos šali? pilie?iai Lietuvos pašto skyriuose gal?s susigr?inti mokes?ius u šalyje ?sigytus pirkinius. „Tax Free“ paslauga pasinaudoti galima Vilniaus prekybos centruose „Panorama“ ir „Akropolis“ esan?iuose paštuose. 

Plačiau...
Lietuva toliau investuoja ? kelius
Lietuva toliau investuoja ? kelius

Susisiekimo ministerija prognozuoja, kad šiais metais investicijos ? kelius sieks apie 1,2 mlrd. lit? ir bus 2011 m. lygio. Šiais metais daugiau pinig? ketinama skirti rajoniniams keliams, einantiems per gyvenvietes.

Plačiau...
2011 metais Invega suteik? rekordin? param? verslui
2011 metais Invega suteik? rekordin? param? verslui

„2011 metais suteikt? garantij? skai?ius INVEGAI yra tarsi savotiškas rekordas. Taip intensyviai INVEGA teikiama parama garantij? forma Lietuvos verslas nesinaudojo nei 2009, nei 2010 m., kai Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui tapo prieinama nemaai taip pat INVEGA ?gyvendinam? finans? ininerijos priemoni?“, – teigia INVEGA generalinio direktoriaus pavaduotojas Audrius Zabotka. – Tai atspindi augant? verslo kreditavim? ir dar kart? ?rodo, kad finans? ininerija, nors ir engia pirmuosius ingsnius tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europos S?jungoje, turi didel? paklaus?“.

Plačiau...
Europos centriniam bankui, panau, pavyksta suvaldyti kriz?
Europos centriniam bankui, panau, pavyksta suvaldyti kriz?

Finans? rink? b?kl? stabilizuojasi. Prielaid? optimizmui suteik? Europos centrinis bankas (ECB) pareišk?s, kad yra preliminari? enkl?, kad euro zonos ?kio b?kl? stabilizuojasi. Be to, Italijai ir Ispanijai pavyko pasiskolinti pigiau. D?l padid?jusio pasitik?jimo euro zona euras dolerio atvilgiu pabrango 0,84 procento. JAV akcij? indeksai padid?jo 0,2 – 0,5 proc., Azijoje akcijos taip pat šiek tiek brangsta.

Plačiau...
Investuotojai vertina Lietuvos patrauklum?
Investuotojai vertina Lietuvos patrauklum?

Usienio investuotoj? organizacijos "Investors Forum" direktor? R?ta Skyrien? akcentuoja, kad net ir d?l pasaulin?s kriz?s smunkant ekonomikai bei griet?jant fiskalinei politikai, netr?ksta Lietuvos rinka besidomin?i? usienie?i?. "Kol kas usienio verslas iš Lietuvos nesitraukia, o investuoja ? paslaug? sektori?", - sako R. Skyrien?. Pašnekov?s teigimu, šiuo metu investuoti Lietuvoje itin patrauklu d?l atsiradusios laisvos darbo j?gos.

Plačiau...
"Lindstrm" stiprina kilim?li? nuomos verslo pozicijas

Tekstil?s gamini? nuomos paslaugas teikianti bendrov? "Lindström" ?sigijo kilim?li? nuomos versl? iš UAB "Lazdij? but? ?kis". Birel? ?vykusio sandorio suma neatskleidiama. Bendrov? praneš?, kad šis sandoris nenumato personalo pasikeitim? - UAB "Lazdij? but? ?kis" ir toliau teiks komunalines bei nam? administravimo paslaugas šalies nekilnojamo turto valdytojams.

Plačiau...
Didi?j? ali?j? projekt? startas ruden?
Didi?j? ali?j? projekt? startas ruden?

Investuotojai ? stambius aliosios energetikos projektus pasireng? m?šiui. Išsipirk? sklypus, pasitvirtin? detaliuosius planus laukia signalo, kada bus galima teikti paraiškas dalyvauti aukcionuose ir usitikrinti didesn? nei rinkoje elektros supirkimo kain?. Aktyviausi – v?jininkai, kurie per pirmuosius aukcionus grei?iausiai išsems vis? v?jo energetikos pl?trai numatyt? kvot?.

Plačiau...
Laivybos verslo nia Neryje
Laivybos verslo nia Neryje

Sostin?s verslas ketina pasi?lyti nauj? laivybos maršrut? Neries upe, o strateginiuose planuose numatyta tirti galimybes vystyti laivyb? Nerimi tarp Kauno ir Jonavos.

Plačiau...
Britai: Lietuvai tr?ksta reklamos
Britai: Lietuvai tr?ksta reklamos

J?s greitai ?veik?te kriz?, buvote rodomi kaip pavyzdys Europai. Turite ger? ir paprast? mokes?i? sistem?, kokybišk?, išsilavinus? mogišk?j? kapital?. Tiesiog turite rasti b?d?, kaip papasakoti savo s?km?s istorij? britams, sako Stephenas Greenas, Jungtin?s Karalyst?s (JK) prekybos ir investicij? ministras.

Plačiau...
Pirm? pusmet? lietuviai dar aktyviau ?m?si verslo
Pirm? pusmet? lietuviai dar aktyviau ?m?si verslo

Statistikos departamento duomenimis, per pirmus šešis m?nesius ?registruotas 6.241 ?kio subjektas, arba 18,6 Plačiau...

Smulkusis verslas: kai pradedama ne nuo nulio
Smulkusis verslas: kai pradedama ne nuo nulio

„Versl? pirkome iš vienos šeimos“, – sant?riai sako p. Bendikien? ir patvirtina, kad šis salonas anks?iau priklaus? Yalin Mey Polujanskas. B?tent ši verslinink? 2008 m. ?k?r? kambodietiško masao salon?, kuriame dirbo ketvertas meistr? iš jos t?vyn?s – Kambodos. 

Plačiau...
aldytas jogurtas liejasi ? led? rink?
aldytas jogurtas liejasi ? led? rink?

Audra il?nait? pasakoja, kad šaldyto jogurto ledain?s id?j? jos sesuo Vilma parsive? iš Ispanijos, kur veikia didelis šaldyto jogurto tinklas „sno:la“. Merginai sveiki desertai paliko labai ger? ?sp?d? ir vasaros pradioje seserys ledain? atidar? Vilniaus senamiestyje.

Plačiau...
Avulis: verslas nei bailiams, nei tinginiams
Avulis: verslas nei bailiams, nei tinginiams

Jis pastebi, kad nemaa dalis anks?iau buvusi? itin s?kming? versl? šiandien jau neb?ra perspektyv?s ir net stamb?s verslininkai pradeda dairytis nauj? keli? usidirbti.

Plačiau...
Atveriamas kelias naujai teisinei verslo formai maosioms bendrijoms
Atveriamas kelias naujai teisinei verslo formai maosioms bendrijoms

Ma?j? bendrij? teisin? reguliavim? apibr?iant? ?statym? pos?dyje penktadien? palaik? 84 Seimo nariai, prieš balsavo 1, susilaik? 4 parlamentarai.

Plačiau...
Saul? vie?ia, o udirba i jos tik sumaniausi
Saul? vie?ia, o udirba i jos tik sumaniausi

Lietuvoje šiuo metu veikia 41 saul?s j?gain? ir gaminam? elektr? parduoda skirstomiesiems tinklams, ta?iau vos trys iš šio skai?iaus yra atšventusios pirm?j? darbo met? jubiliej?.

Plačiau...
"Selteka" nukonkuravo kin? rank? darb?

Lietuviai su „Karcher“ sukirto rankomis d?l madaug 600.000 valdymo plokšteli? per metus tiekimo, kaunie?i? technologijas vokie?iai taikys savo elektroniniuose rankiniuose lang? valytuvuose. Laimonas Kairi?kštis, „Seltekos“ technikos direktorius, komentuoja, kad iki šiol „Karcher“ valytuvams elektronik? gamindavo viena Kinijos bendrov?, ta?iau pigi? kin? darbo j?g? lietuviams nukonkuruoti pavyko sugalvojus rank? darb? maksimaliai pašalinant? ir šitaip gaminius atpiginant? gamybos b?d?.

Plačiau...
Verslo pradiai Lietuvoje teikiamos lengvatin?s paskolos
Verslo pradiai Lietuvoje teikiamos lengvatin?s paskolos

Lietuvos kredito unij? teikiamomis lengvatin?mis paskolomis verslo pradiai iš Verslumo skatinimo fondo jau pasinaudojo 160 pradedan?i?j? verslinink?. Bendra suteikt? verslo paskol? suma 2011 m. gruodio 31 d. siek? arti 10 mln. lit?. Galimybe gauti INVEGA garantij? ir ?gyti teis? ? 50 proc. paskolos pal?kan? kompensacij? pasinaudojo 71 proc. paskolas gavusi? verslinink?.

Plačiau...
Tarp 500 didiausi? Vidurio Europos ?moni? - 12 Lietuvos bendrovi?
Tarp 500 didiausi? Vidurio Europos ?moni? - 12 Lietuvos bendrovi?

Tarp 500 didiausi? Vidurio Europos ?moni? šiemet yra 12 Lietuvos bendrovi? - keturiomis daugiau nei pernai, skelbia tarptautin? audito ir verslo konsultacij? bendrov? "Deloitte".

Plačiau...
Kainas pak?lusi
Kainas pak?lusi

Didiausia pasaulyje maisto produkt? gamybos bendrov? Šveicarijos maisto pramon?s milin? "Nestle" per pirm?j? ši? met? pusmet? udirbo 4,2 mlrd. EUR grynojo pelno - 8,9% daugiau nei tuo pa?iu metu pernai. Jos apyvarta did?jo 7,5%, iki 36,7 mlrd. EUR.

Plačiau...
Baltijos alys - tarp spar?iausiai iemet augusi? pasaulio bir?
Baltijos alys - tarp spar?iausiai iemet augusi? pasaulio bir?

Nors ir kamuojamos likvidumo problem?, Vilniaus ir Talino biros pagal pasiekt? rezultat? rikiuojasi spar?iausiai šiemet augusi? pasaulio akcij? bir? s?raše. Talino bira su beveik 22% šiemetiniu indekso „OMX Tallin“ prieaugiu uima 13-t?, o Vilniaus bira – 21-? (indeksas „OMX Vilnius“ augo 16%) viet? pasaulyje tarp 94-i? bir?. Kiek pras?iau sekasi Rygos birai – 3,3% pagrindinio indekso „OMX Riga“ prieaugis ir 57-ta vieta pasaulyje.

Plačiau...
Lietuviai taisydami telefonus Estijoje aplenk? estus
Lietuviai taisydami telefonus Estijoje aplenk? estus

Lietuvi? valdoma ?mon? „MTTC Eesti“ ši? vasar? Estijoje išsiver? ? mobili?j? telefon? garantinio remonto lyderes. S?km? ?mon? usitikrino pasi?liusi est? operatoriams pagrindini? gamintoj? telefon? garantin? priei?r? usisakyti iš vien? rank?.

Plačiau...
L?kes?ius pranok? bendrovi? rezultatai kelia akcij? kainas Vakar? Europoje
L?kes?ius pranok? bendrovi? rezultatai kelia akcij? kainas Vakar? Europoje

Ketvirtadien?, bendrov?ms skelbiant geresnius nei prognozuota antrojo ketvir?io rezultatus, Vakar? Europos akcij? indeksai kilo ir pasiek? ši? met? balandio m?n. pradios lyg?.

Plačiau...
Skandinavijos bankai v?l gr?iasi ? Baltijos alis
Skandinavijos bankai v?l gr?iasi ? Baltijos alis

Ši? savait? rezultatus paskelbusi? SEB, „Swedbank“ ir „Nordea“ bank? vadovai aiškina matantys atsigaunan?i? paklaus? Baltijos šalyse, o kai kurie tikina norintys didinti skolinim? regione.

Plačiau...
Vokie?iai dvira?i? gamyb? kelia ? iaulius
Vokie?iai dvira?i? gamyb? kelia ? iaulius

Viena didiausi? Vokietijoje dvira?i? gamintoj? "Pantherwerke" perkelia dvira?i? gamyb? iš Löhne miesto ? tai pa?iai grupei priklausan?i? Šiauli? AB "Baltik vairas".

Plačiau...
Merkel nenusileidia spaudimui dalytis skolas
Merkel nenusileidia spaudimui dalytis skolas

Ponia Merkel, pirmadien? kalb?dama konferencijoje Berlyne, atmet? "euro obligacijas, euro vekselius, Europos ind?li? draudim? bendra atsakomybe ir daug daugiau" kaip "ekonomiškai neteisingus ir duodan?ius priešingus rezultatus" bei prieštaraujan?ius Vokietijos Konstitucijai.

Plačiau...
Aplinkos sektorius: imok?ta daugiau ES l?? nei planuota
Aplinkos sektorius: imok?ta daugiau ES l?? nei planuota

Aplinkos ministerija praneša, kad 2011 metais Europos S?jungos l?šomis finansuojamiems projektams Aplinkos ministerija išmok?jo daugiau l?š? nei buvo suplanavusi. Vietoj 609 mln. lit? Lietuvos ?kio subjektus pasiek? 611,4 mln. lit?, t. y. planas ?vykdytas 100,3 proc.

Plačiau...
Lietuvos verslas pradeda rengtis naujos atomin?s elektrin?s statybai
Lietuvos verslas pradeda rengtis naujos atomin?s elektrin?s statybai

Šiandien šalies statyb? ir ininerijos verslo ?mones vienijan?ios asociacijos bei Lietuvos energetikos institutas pasiraš? ketinim? protokol? bendradarbiauti rengiantis dalyvauti Visagino atomin?s elektrin?s (AE) projekte. Susitarimo dalyv?s – Lietuvos ininerin?s pramon?s asociacija LINPRA, Lietuvos statybinink? asociacija ir Lietuvos energetikos institutas – ketina drauge rengti specialistus, tobulinti ?moni? veikl? bei bendradarbiavim? ir kaupti inias, b?tinas siekiant dalyvauti ?gyvendinant tokio masto projekt?.

Plačiau...
Lietuva ilieka atvira importuotojams ir eksportuotojams
Lietuva ilieka atvira importuotojams ir eksportuotojams

Nors d?l ekonomin?s kriz?s ma?ja prekybos apimtys, ta?iau Lietuvai pavyksta išlaikyti eksport?. D?l suma?jusio vidaus vartojimo kiek labiau krito importas, ta?iau augant vartotoj? pasitik?jimui, tik?tina, importo apimtys taip pat išliks stabilios.

Plačiau...
Lietuva lipa i recesijos duob?s
Lietuva lipa i recesijos duob?s

 Lietuvos Seimo paskutin?mis 2008-?j? met? naktimis priimti visuomen?s šok? suk?l? radikal?s mokestiniai ?statymai ir Seimo rinkimus laim?jusio bei premjeru tapusio konservatori? lyderio Andriaus Kubiliaus nepopuliar?s sprendimai, pasak ekspert?, l?m? toki? ekonomin? šalies situacij?, kokia yra dabar: nepalyginamai geresn? nei Latvijoje, ta?iau šiek tiek blogesn? nei kitose Europos s?jungos senbuv?se.

Plačiau...
Lietuvos ekonomikos b?kl? leidia aliai ilikti konkurencingai
Lietuvos ekonomikos b?kl? leidia aliai ilikti konkurencingai

Nors Baltijos šali? paskutiniai makroekonominiai rodikliai kelia skeps?, ta?iau ekonomikos analitikai ramina, es? Baltijos šalys paskutinius tris metus neproporcingai augo spar?iai, tod?l ir dabar ekonomik? kritimas didesnis. Baltijos šali? sukurtas ekonomikos potencialias niekur nedingo, ir atsigavus pasaulin?ms rinkoms, ekonomikos iškart parodys, ko yra vertos.

Plačiau...
Vilnius tolerancijos pavyzdys vakar ir iandien
Vilnius tolerancijos pavyzdys vakar ir iandien

Apie Vilni? kaip istorin? Lietuvos sostin?, daugiakult?rin? miest? ir centr? yra nemaai parašyta- pradedant padavimais ir baigiant rimtais moksliniais tyrin?jimais. Š?kart nor?t?si pavelgti ? taip mums lietuviams ir gyvenantiems Lietuvoje kitatau?iams brang? miest? per tolerancijos prizm?, kiek tas reiškinys buvo ir yra svarbus praeities laik? ir n?dienos visuomenei, kiek tolerancija ?takojo miesto ?kio pl?tr?, ar išties verta miest? sutapatinti su odiu, kuris mums visiems, ko gero, yra skirtingai suvokiamas ….

Plačiau...
Keturi usienio investuotojai Lietuvai ada 113 mln. Lt
Keturi usienio investuotojai Lietuvai ada 113 mln. Lt

Vokietijos bendrov?s "Bio-chem Cleantec" biologini? valymo produkt? gamykla Lietuvoje, norveg? elektronin?s ?rangos gamintojos "Kitron" pl?tra Kaune, nauja "Intersurgical" medicinos ?rangos gamykla Alytuje. Apie tokius naujus usienio investuotoj? projektus Lietuvoje pirmadien? praneš? Rimantas ylius, ?kio ministras

Plačiau...
Vyriausyb? nutar? nedidinti tarnautoj? ir pareig?n? alg?
Vyriausyb? nutar? nedidinti tarnautoj? ir pareig?n? alg?

Anot premjero Andriaus Kubiliaus, kol Lietuva pagal numatytus tikslus nesumains biudeto deficito, alg? k?limo tik?tis neverta, rašo alfa.lt.

Plačiau...
iuolaikinis menas nuo Niujorko iki Indijos
iuolaikinis menas nuo Niujorko iki Indijos

Pasak Dianos Stomien?s, „ArtVilnius'12“ vadov?s, mug? rengian?ios Lietuvos meno galerinink? asociacijos prezident?s, pagrindinis VEKS programos tikslas buvo sukurti nauj? t?stini? projekt?. Vienas iš toki? yra mug? „ArtVilnius“, deja, d?l l?š? stygiaus 2010 m. ne?vykusi. 

Plačiau...
Prasideda per 30 mln. Lt kainuosianti sostin?s Geleinio Vilko gatv?s rekonstrukcija
Prasideda per 30 mln. Lt kainuosianti sostin?s Geleinio Vilko gatv?s rekonstrukcija

Sostin?s savivaldyb?s skelbt? konkurs? laim?jusios bendrov?s sutvarkys madaug 1,1 km ilgio gatv?s atkarp?, esan?i? tarp A.Goštauto ir Pietario gatvi?, bei pastatys estakad?, sujungsian?i? Geleinio Vilko gatv? su biur? bei administracini? patalp? kompleks? zona, vadinamuoju "Verslo trikampiu".

Plačiau...
Prezident?: NATO susitikime pasiekti visi Lietuvos tikslai
Prezident?: NATO susitikime pasiekti visi Lietuvos tikslai

Susitikime nutarta neterminuotam laikui prat?sti NATO oro policijos misij?, utikrintos kolektyvin?s gynybos garantijos (kaip numato 5 Vašingtono sutarties straipsnis), patvirtintos priemon?s gynybos planams ?gyvendinti, nuspr?sta, kad priešraketin? gynyba nebus dalijama ? sektorius ir NATO šalis gins visavert?, efektyvi ir savarankiška NATO PRG sistema.

Plačiau...
Per maai udirbate? Galite pakeisti situacij?
Per maai udirbate? Galite pakeisti situacij?

Kaip manote, kod?l j?s? udarbis maas? Ar vadovyb? ino apie j?s? pasiekimus ir inias? Ar j?s usitarnavote tokios maos algos?
Jei ne, jums b?tina informuoti vadovyb?, kad j?s? alga neatitinka j?s? kompetencijos, ir paaiškinti kod?l. Tai j?s? uduotis.

Plačiau...
Lietuvos nekilnojamojo turto rinka traukia investuotojus priimtina rizika ir patrauklia investicij? gr?a
Lietuvos nekilnojamojo turto rinka traukia investuotojus priimtina rizika ir patrauklia investicij? gr?a

Analitik? ?valgos atskleidia, kad investuotojai, pajut? ekonomikos bei nekilnojamojo turto sektoriaus atsigavim?, rinksis b?tent Baltijos šalis, nes Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinkos jau paj?gios utikrinti nedidel? rizik? ir santykinai patraukli? investicij? ? nekilnojamojo turto rink? gr??. „Jau?iamas atsigavimas Baltijos šali? rinkose leidia sukurti patraukli? terp? usienie?iams investuoti Baltijos šalyse su santykinai nedidele rizika ir efektyvia investicij? gr?a“, -komentavo „Newsec/Re&Solution“ tyrim? ir analiz?s departamento vadovas Mindaugas Kulbokas.

Plačiau...